Akreditīvs

Jūsu drošības garantija savstarpējos norēķinos ar darījumu partneriem!

Kas ir akreditīvs?

Akreditīvs ir bankas (emitentbankas) saistības samaksāt noteiktu naudas summu preču vai pakalpojumu piegādātājam (beneficiāram), ja bankai tiek iesniegti akreditīva noteikumiem atbilstoši dokumenti.

Lai gan akreditīva pamatā ir pirkuma-pārdevuma līgums vai cita veida līgums starp bankas klientu un tā līgumpartneri, akreditīvs nav atkarīgs no šīm līgumsaistībām.

Akreditīvu var izmainīt vai anulēt tikai ar beneficiāra piekrišanu.

Operācijas ar akreditīviem

PrivatBank veic šādas operācijas ar dokumentārajiem akreditīviem:

 • Akreditīva atvēršana. Banka, pamatojoties uz klienta (rīkotāja) norādījumiem, uzņemas saistības samaksāt noteiktu summu preču vai pakalpojumu piegādātājam, ja tas ir izpildījis akreditīva noteikumus.
 • Akreditīva avizēšana. Oficiāls paziņojums par citas bankas akreditīva, kas atvērts par labu bankas klientam, atvēršanu, izmaiņām vai anulēšanu.
 • Akreditīva izpilde. Beneficiāra iesniegto dokumentu pārbaude un samaksas veikšana, ja dokumenti atbilst akreditīva noteikumiem. Ja akreditīvs nav apstiprināts, maksājumu veic emitentbanka pēc izpildītājbankas lūguma.
 • Akreditīva pārvešana. Akreditīva pārvešana otram beneficiāram pēc pirmā beneficiāra norādījuma. Operācija tiek veikta, ja akreditīvs ir pārvedams (transferable) un banka ir pilvarota veikt akreditīva pārvešanu.

Kādos gadījumos izmanto akreditīvu?

Tirdzniecības darījumos, īpaši ārējos ekonomiskajos darījumos, uzņēmumi ir pakļauti augstam riskam.

Līgumsaistību neizpildes vai neatbilstošas izpildes cēloņi var būt: līgumpartnera negodīgums, tā finansiālā stāvokļa pasliktināšanās, nepārvaramas varas apstākļi, ekonomiskās vai politiskās situācijas izmaiņas līgumpartnera valstī.

Akreditīvs ļauj aizsargāt gan pārdevēja, gan pircēja intereses.

Akreditīvu iesaka izmantot šādos gadījumos:

 • uzsākot darījumu attiecības ar jaunu, nepārbaudītu partneri;
 • ja pārdevējs nav pārliecināts par pircēja maksātspēju, bet pircējs – par pārdevēja spēju piegādāt preci/izpildīt darbu/sniegt pakalpojumu;
 • ja starptautiskajās piegādēs ir iesaistīta riska valsts;
 • noslēdzot darījumu par lielu summu.

Akreditīva izmantošanas priekšrocības:

 • samaksas garantija piegādātājam, ja tiek izpildīti akreditīva noteikumi;
 • atbilstošas kvalitātes preču un pakalpojumu iegādes noteiktā termiņā garantija pircējam;
 • piegādes noteikumu un akreditīva noteikumu izpildes kontrole, ko veic neatkarīga institūcija – banka;
 • akreditīvu izmantošanu regulē Starptautiskās tirdzniecības palātas Vispārīgie dokumentāro akreditīvu noteikumi un izmantošanas kārtība (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits). Līdz ar to visiem darījuma dalībniekiem ir skaidras viņu tiesības, pienākumi un standarta prasības, veicot dokumentāru operāciju.

Kādas ir PrivatBank akreditīva priekšrocības?

PrivatBank speciālisti sniegs Jums kvalificētu palīdzību:

 • sagatavojot līgumu projektus, kas paredz norēķinus ar dokumentāro operāciju palīdzību;
 • izstrādājot individuālu kārtību norēķiniem ar akreditīvu;
 • noformējot preču transporta dokumentus un citus nepieciešamos dokumentus;
 • izstrādājot nestandarta metodes dokumentāro operāciju veikšanai, piemēram, akreditīvu pārvešana, atgriezeniskie akreditīvi vai rezerves akreditīvi.

Akreditīva atvēršanai nepieciešams:

 1. Saskaņot ar darījuma partneri akreditīva norēķinu veidu.
 2. Iepazīties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem un bankas Cenrādi
 3. Iesniegt bankā Iesniegumu neatsaucama dokumentārā akreditīva atvēršanai.
 4. Akreditīva atvēršanas brīdī nodrošināt norēķinu kontā naudas līdzekļus, kas nepieciešami akreditīva un bankas komisijas apmaksai.