Bankas garantijas

Bankas garantija ir bankas saistības samaksāt garantijas saņēmējam (beneficiāram) garantijā noteikto naudas summu gadījumā, ja garantijas prasītājs - bankas klients nav izpildījis savas garantijā noteiktās saistības

Pieteikties

Galvenie garantiju veidi un izmantošanas gadījumi:

 • maksājuma garantija (Payment Guarantee) – nodrošina savlaicīgu samaksu piegādātājam par piegādātajām precēm vai izpildītājam par līguma ietvaros izpildīto darbu;

 • konkursa (piedāvājuma) nodrošinājuma garantija (Bid Bond) – nodrošina konkursa pretendentu saistību izpildi atbilstoši konkursa nolikumam;

 • saistību izpildes garantija (Performance Guarantee) – nodrošina pircēja/pasūtītāja pretenziju ievērošanu, ja pārdevējs/izpildītājs nav izpildījis līguma noteikumus;


 • dalībai valsts, pašvaldību un citu organizāciju rīkotajos konkursos (konkursa (piedāvājuma) garantija, saistību izpildes garantija);

 • importa/eksporta operācijām (maksājuma garantija, saistību izpildes garantija, avansa maksājuma garantija, muitas galvojums);

 • citu saistību izpildes nodrošinājumam.

Garantijas noformēšanai nepieciešami trīs vienkārši soļi:

1.

Iepazīties ar bankas Cenrādi un iesniegt bankai Pieteikumu garantijas izsniegšanai.

2.

Nodrošināt norēķinu kontā vai noguldījuma kontā garantijas izsniegšanai un bankas komisijas apmaksai nepieciešamos naudas līdzekļus.

3.

Parakstīt bankas sagatavoto Līgumu par garantijas izsniegšanu un Finanšu ķīlas līgumu (ja nepieciešams).

Kāpēc ir izdevīgi noformēt garantiju PrivatBank:

 • operatīva garantijas izsniegšana – ar naudas segumu nodrošināta garantija tiek izsniegta vienas dienas laikā;

 • zemas bankas komisijas;

 • individuāla pieeja garantijas sagatavošanai, ņemot vērā klienta uzņēmējdarbības īpatnības;

 • kvalificētu speciālistu konsultācijas līguma sagatavošanā, optimālā norēķinu veida ar bankas garantiju noteikšana;

 • uz PrivatBank izsniegtajām starptautiskajām garantijām attiecas Starptautiskās tirdzniecības palātas Vienoto pieprasījuma garantiju noteikumi.

 • Bankas garantiju izmantošanas priekšrocības:


  garantēta līgumsaistību izpilde bez priekšapmaksas;

 • iespēja saņemt darījuma partnera komerckredītu, kura izmaksas ir zemākas nekā kredītiestāžu kredītlīdzekļu piesaistīšanas izmaksas;

 • maksājuma garantija saskaņā ar rakstisku pieprasījumu attiecas tikai uz faktiski piegādātajām precēm;

 • līgumā noteiktā maksājuma par preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanu atlikšanas iespēja.