Vērtspapīri

Šis dokuments sniedz svarīgāko informāciju par šo ieguldījumu produktu Tā nav reklāma. Informācijai saskaņā ar tiesību aktiem ir jāsniedz izpratne par šī produkta veidu, riskiem, izmaksām, iespējamiem ieguvumiem un zaudējumiem, kā arī, jāpalīdz jums salīdzināt to ar citiem produktiem.
Foreign Exchange Swap
Publicēšanas datums: 2018. gada 3. janvāris JŪS GRASĀTIES PIRKT SAREŽĢĪTU PRODUKTU KURU IESPĒJAMS BŪS GRŪTI IZPRAST.

KAS IR ŠIS PRODUKTS?
Tips ārpusbiržas atvasinātie instrumenti (OTC) – FX Swap
Mērķi Foreign Exchange (FX) Swap ir vienošanās par valūtas maiņu (parasti šodienas, rītdienas vai esošā vērtība) pēc noteiktas likmes un invertējot maina tās pašas valūtas, izmantojot to pašu esošo likmi (pielāgots attiecīgajiem nākotnes punktiem) nākotnes datumā. Tas ir viens no pieejamiem līdzekļiem, lai palīdzētu jums pārvaldīt ārvalstu valūtas naudas plūsmas.
Piemēram, teiksim, ka kāds no jūsu uzņēmuma ārvalstu valūtas kontiem pašlaik ir pārtērēts vai arī tam nepieciešams finansējums. Jūsu galvenais eiro norēķinu konts ir kredīta līdzvērtīgā summā. Šī situācija pastāvēs vienu nedēļu. Jūs vēlaties debitēt savu galveno norēķinu kontu un kreditēt savu ārvalstu valūtas kontu ar ekvivalentu šīs nedēļas laikā. Ja jūs iegādājaties nepieciešamo ārvalstu valūtas summu, lai finansētu savu kontu, jums būs jāpārdod tas atpakaļ nedēļas laikā – riskējot, ka valūtas maiņas kurss šajā periodā būs nelabvēlīgi mainījies.
FX Swap darījums ļaus jums mainīt valūtas, izmantojot to pašu tūlītējo procentu likmi (kas koriģēta nākotnes punktiem) un tādējādi pārvaldīt ārvalstu valūtas risku.
Potenciālais ieguldītājs Šis produkts ir paredzēts uzņēmumiem, kas vēlas mazināt valūtas kursa risku, kas saistīts ar nākotnes valūtas riska darījumiem, šo noteikumu darbības jomā un kuri vēlas aizsargāt nākotnes valūtas riska darījumus, piemēram, turpmākos importa vai eksporta darījumus. FX Swap darījums ir saistošs līgums starp jums un banku, par noteiktas summas maiņu starp divām valūtām pēc noteiktas likmes tuvākajā laika posmā un nākotnes datumā (-os). FX Swap darījumi ir veidoti tā, lai tie īpaši atbilstu jūsu prasībām. Klients apstiprina valūtas, apjomu un abus nepieciešamos tuvāko un nākotnes datumu(-s).
FX Swap termiņu var pieteikt visās galvenajās valūtās (minimālais apjoms EUR 100 000 vai ekvivalents) ar beigu termiņu līdz divām nedēļām. Attiecīgie darījuma vērtības datumi tiks saskaņoti izpildes laikā, un tie tiks noteikti kopā ar citiem apstiprinātā produkta noteikumiem. Šis produkts ir noslēgts uz termiņa laiku, lai gan pirmstermiņa izbeigšana var notikt gadījumā, ja jūs vai Banka nepilda saistības.

FX Swap – Galvenais informācijas dokuments

AR KO ES RISKĒJU UN KO ES IEGŪSTU?

 

Kopsavilkuma riska rādītājs ir norāde uz šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas attēlo cik liela iespējamība pastāv, ka produkts zaudēs naudu tirgu kustības dēļ vai tāpēc, ka mēs nevaram jums samaksāt. Lai noteiktu tirgus risku, PRIIP tiek iedalīti 4 kategorijās. 1. Kategorija ietver PRIIPS, uz ko attiecas
Viena no kategorijām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 1. pielikuma C sadaļas 4. līdz 10. punktos. TRP (Tirgus Riska Pakāpes) klase 1. PRIIPS kategorijai ir 7. Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 7 no 7, kas ir visaugstākā riska pakāpe. Ja jūs nevarat izpildīt savu līgumu, iespējams, ka to nevarēs viegli pārtraukt pirms termiņa beigām, vai arī jums varētu būt jāpārtrauc jūsu produkts par cenu, kas būtiski ietekmē jūsu produkta izpildījumu. Kopējais zaudējums, kas jums var rasties, var būt nozīmīgs. Šis produkts neparedz nekāda veida aizsardzību pret nākotnes tirgus darbībām, tādējādi jums varētu rasties ievērojami zaudējumi. Gadījumā, ja Banka nespēj samaksāt to, ko tā jums ir parādā, jums varētu rasties ievērojami zaudējumi.

IZPILDES SCENĀRIJI
Turpmāk norādītie scenāriji ir balstīti uz EUR/USD swap līgumu, pieņemot, ka nominālvērtība ir EUR 100 000 pēc vienošanās noslēgtā valūtas kursa piegāde 1 nedēļas laikā. Šī tabula attēlo naudu, kuru pēc izmaksām jūs 1 nedēļas laikā varētu saņemt atpakaļ vai samaksāt (ja jums vajadzētu izbeigt līgumu) saskaņā ar dažādiem scenārijiem, pieņemot, ka nominālvērtība ir EUR 100,000.

 

Nominālvērtība EUR 1000,000

Scenāriji

1 nedēļa

Stresa scenārijs

Iespējamais atguvums/samaksa pēc izmaksām.

Vidējā peļņa/zaudējumi pēc nominālvērtības katru gadu

(EUR10,000)

-10%

Nelabvēlīgs

Scenārijs

(EUR4,000)

-4%

Vidējs scenārijs

(EUR500)

0.5%

Labvēlīgs scenārijs

(EUR5,000)

5%

KAS NOTIEK GADĪJUMĀ, JA BANKA NESPĒJ SAMAKSĀT?

Pērkot produktu, jūs paredzat emitentam kredītrisku. Emitenta bankrota gadījumā produkta īpašniekam tiks atvērta nenodrošināta prasība pret banku.
Ņemiet vērā, ka šis produkts neparedz depozīta garantijas.

KĀDAS IR IZMAKSAS?

Ienesīguma samazināšanās (IS) attēlo, kāda būs kopējo izmaksu ietekme uz produkta darbību. Kopējās izmaksas ņem vērā vienreizējās, notiekošās un nejaušās izmaksas. Šeit norādītās summas ir paša produkta kumulatīvās izmaksas par trim dažādiem turēšanas periodiem. Tās ietver iespējamās soda naudas. Šie skaitļi paredz nominālvērtību EUR 100 000 apmērā. Šie skaitļi ir aplēses, un tas var mainīties nākotnē.
FX Swap – Galvenais informācijas dokuments

1. TABULA IZMAKSAS LAIKA GAITĀ

Nosacītā summa

EUR100,000 scenāriji

Ja jūs pabeidzat pēc 1 nedēļas

Kopējās izmaksas

EUR 1,000

Ietekme uz peļņu (IS) gadā

1%

2. TABULA IZMAKSU SASTĀVS

Tabulā ir redzams:

  • Katra gada dažādo izmaksu veidu ietekme uz produkta darbību turēšanas perioda beigās;
  • Dažādu izmaksu kategoriju nozīme.

 

Šī tabula parāda ietekmi uz peļņu gadā

Vienreizējās izmaksas

Sākuma izmaksas

Beigu izmaksas

1%

n.a.

Izmaksu ietekme uzsākot investīcijas.

Izmaksu ietekme beidzoties investīciju derīguma termiņam.

Nepārtrauktās izmaksas

Portfeļa darījumu izmaksas

0%

Izmaksu, kas rodas, pērkot un pārdodot pamata ieguldījumus produktam, ietekme.

CIK ILGI VAJADZĒTU GLABĀT NAUDU UN VAI IR IESPĒJAMS NAUDU IZŅEMT PIRMS TERMIŅA BEIGĀM?

Šo produktu nevar pārdot vai nodot citai personai un tam nav ieteicams uzglabāšanas periods, tas ir produkts kurš tiek pieņemts līdz termiņa beigām. Šo produktu nevar viegli pārtraukt. Tas nozīmē to, ka ir grūti paredzēt cik daudz jūs iegūsiet pirms beigu termiņa. Šādā gadījumā, vai nu jūs nevarēsiet to pārtraukt pirms laika, vai arī būs augstas izmaksas, vai arī radīsies lieli zaudējumi.

KĀ IESNIEGT SŪDZĪBU?

Sūdzību var iesniegt šādi:

  • Sazinoties (P. – Pk.: 9:00 – 19:00, sestdienās un svētku dienās: 09:00 – 17:00) pa sūdzību un ierosinājumu tālruni +371 67281995 vai arī sazinoties ar Kontaktcentru pa tālruni 8515 vai, zvanot no ārzemēm, pa tālruni +371 67041300

Mājaslapa: www.privatbank.lv

CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA?

Produktu regulējošais līgums jums tiek piegādāts pēc atsevišķas vienošanās. Informācija, kas ietverta šajā Svarīgākās Informācijas Dokumentā, nav ieteikums pirkt vai pārdot produktu.