Jaunumi

Esi informēts par PrivatBank jaunumiem!

PrivatBank 2019. gadā turpina izaugsmi un uztur spēcīgu bilanci

2018. gadā būtiskas pārmaiņas piedzīvoja ne tikai Banka, bet arī visa banku nozare kopumā. Bez šaubām, nesenie notikumi nelabvēlīgi ietekmē ne tikai vienu Latvijas banku vai finanšu sektoru, bet arī visu ekonomiku kopumā. Lai pielāgotos izmaiņām nozarē, Banka 2018. gadā krasi mainīja darbības virzienu, pārorientējoties no starptautisko klientu apkalpošanas uz vietējo klientu apkalpošanu. Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju, Banka plāno turpināt šo darbības virzienu arī nākotnē.

2018. gadā Banka izstrādāja jaunu Attīstības stratēģiju piecu gadu periodam, kura tiks rūpīgi izvērtēta un pārskatīta katru gadu, pielāgojot to jaunākajām tirgus tendencēm. Bankas galvenais stratēģiskais mērķis ir rentabilitātes atjaunošana tuvākajā nākotnē, līdzsvarojot ilgtspējīgu izaugsmi un stingru kapitāla pietiekamības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) un citu normatīvo prasību ievērošanu. Pēdējo gadu laikā Banka veikusi lielu darbu, lai būtu gatava jauniem izaicinājumiem un pārmaiņām finanšu tirgos mainīgajos tirgus apstākļos.

Ievērojot jaunās – stingrākās – normatīvās prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, Banka ir vairākkārt pārskatījusi savu klientu bāzi, lai vēl vairāk mazinātu ar starptautisko banku darbību saistītos riskus. Kā jau tika minēts iepriekšējos ziņojumos, īstenojot pieņemto lēmumu – ievērojami samazināt risku starptautisko klientu portfelī – Banka ir samazinājusi šī portfeļa riskanto daļu, t.i. nerezidentu juridisko personu portfeli, par 91% pēdējo triju gadu laikā. Tā rezultātā 2018. gada sākumā Banka pārtrauca sadarbību ar klientiem, kuriem piemita pārmērīgs darbības atbilstības un reputācijas risks. Vienlaicīgi 2018. gadā Banka veica neaktīvo klientu bāzes pārskatīšanu, kā rezultātā Bankai šobrīd ir mazāka, bet augstākas kvalitātes, zema riska klientu bāze, kas ir īpaši orientēta uz Latvijas rezidentu tirgus segmentu.

Lēmums īstenot risku mazināšanas pasākumus šai portfeļa daļai ir nostiprinājis klientu bāzes kvalitāti un Bankas pozīciju kopumā atbilstoši konservatīvajai NILLTFN stratēģijai. Tas ļāvis Bankai pilnībā koncentrēties uz esošo klientu bāzi, sniedzot viņiem augstvērtīgus finanšu pakalpojumus, kā arī meklēt iespējas paplašināt Bankas kredītportfeli, piesaistot jaunus augstas kvalitātes klientus, lai uzturētu lēnu un kontrolētu izaugsmi atbilstoši apstiprinātajai Bankas stratēģijai.

Spēcīgas bilances uzturēšana

Bankas kopējo aktīvu vērtība 2018. gada 31. decembrī bija 200,9 miljoni EUR. Bankas pamatdarbības ienākumi 2018. gadā sasniedza 7 463 tūkst. EUR. Banka joprojām ir ļoti likvīda attiecībā uz naudu un konta atlikumiem Latvijas Bankā, kuri veido 26% no kopējiem aktīviem, salīdzinot ar 36% rādītāju 2017. gadā. Pārskata periodā Banka turpināja efektīvi pārvaldīt savus administratīvos izdevumus, neraugoties uz ievērojamiem ieguldījumiem jaunajā banku sistēmā un turpmākajiem ieguldījumiem NILLTFN jomas darbiniekos un sistēmās, kas ļaus Bankai augt organiski, vienlaikus ierobežojot mūsu ekspozīciju riskantākajām tirgus daļām.

Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs joprojām ir ļoti augsts, sasniedzot 28,15%, un tas ir viens no augstākajiem Latvijas banku sistēmā. Atbilstoši kapitāla pietiekamības rādītājam Banka mērķtiecīgi saglabā ļoti augstu Likviditātes seguma rādītāju, kas 2018. gada beigās sasniedza 642.28% un ir daudz augstāks par minimālo nepieciešamo Likviditātes seguma rādītāju (minimālais normatīvais likviditātes seguma rādītājs ir 90%).

Sasniegumi

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, 2018. gadā bija vērojama izaugsme vairākās svarīgajās Bankas darbības jomās.

2018. gada sākumā Bankas Valde un Padome iecēla Sandri Straumi riska direktora/par darbības kontroli atbildīgās personas amatā. Aptuveni tajā pašā laikā Banka pievienojās Lielbritānijas Tirdzniecības kamerai Latvijā.

2018. gada maijā tika ieviesta ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR). Līdz ar tehnoloģiju attīstību, datu ieguve un apstrāde kļūst arvien svarīgāka, jo tā dod iespēju piedāvāt klientiem viņiem piemērotākos pakalpojumus, veicot datu apstrādi ar klienta piekrišanu. Savukārt, pēc jauna personas datu aizsardzības regulējuma ieviešanas klientiem ir plašākas iespējas kontrolēt, kādi personas dati tiek apstrādāti, glabāti vai dzēsti.

2018. gada jūnijā tika prezentēta jaunā Bankas tīmekļa vietne, kas izstrādāta, izmantojot drošus un mūsdienīgus tīmekļa vietņu risinājumus un tehnoloģijas, kā arī realizējot jaunākās tendences ergonomikā, satura arhitektūrā, lietotāju un lietojamības pieredzē un, protams, dizainā, kas kopā nodrošina lietotājiem draudzīgu vietnes atspoguļošanu viedtālruņos un planšetdatoros. Salīdzinot analītiskos datus par 2018. un 2017. gadu, Bankas mājaslapas apmeklējumu skaits no viedtālruņiem ir pieaudzis par 40,9%. Jaunu lietotāju skaits palielinājies par 25,96%.

Ievērojot iedibinātu tradīciju, 2018. gada vasarā Banka sniedza palīdzību tiem, kuriem tā visvairāk nepieciešama. Banka organizēja labdarības pasākumu, kura ietvaros darbinieki, klienti, partneri un labdarības fonds eņģeļiem.lv sagatavoja pirmās nepieciešamības preces un dāvanas bērnu namos dzīvojošajiem.

Banka ir apņēmusies pielāgoties pieaugošajām klientu vajadzībām, turpinot piedāvāt viņiem jaunus produktus. Kopš 2018. gada oktobra Banka piedāvā patēriņa kredītu, kas tika izstrādāts, balstoties uz klientu vēlmēm. Banka ir ņēmusi vērā vienu no galvenajām klientu vēlmēm un piedāvā šo patēriņa kredītu bez jebkādām komisijas maksām. Mūsu klienti augstu vērtē šo jauno finanšu pakalpojumu.

2018. gada novembrī Banka ir sākusi piedāvāt saviem klientiem Visa Money Transfer Fast Funds pakalpojumu, kas nodrošina ātru naudas pārvedumu saņemšanu maksājumu kartē bez papildu komisijas maksas. Visa Fast Funds pakalpojums nodrošina tūlītēju līdzekļu ieskaitīšanu saņēmējbankā, norādot tikai saņēmēja kartes numuru. Tādējādi Banka piedāvā saviem klientiem ērtu risinājumu gadījumiem, ja rodas nepieciešamība ātri saņemt līdzekļus.

2018. gada beigās Banka noslēdza līgumu ar Attīstības finanšu institūciju ALTUM par sadarbību vairāku fizisko un juridisko personu finansējuma programmu īstenošanā. Juridiskām personām – vidējiem un lieliem uzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un uzņēmumiem Banka sadarbībā ar ALTUM piedāvā dažādas līdzfinansējuma un aizdevumu garantiju programmas. Saviem klientiem (fiziskām personām) Banka piedāvā divas mājokļa garantiju programmas: “Mājokļu garantijas jaunajiem speciālistiem” un “Mājokļu garantijas ģimenēm ar bērniem”.

Pagājušā gada novembrī tika renovēta Bankas filiāle “Imanta”. 2018. gada beigās Bankas filiāļu tīklu veidoja 13 filiāles visā Latvijā, septiņas no kurām atrodas Rīgā un sešas – reģionu pilsētās (Valmierā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Liepājā un Jelgavā). Banka nepārtraukti pārskata filiāļu tīklu, lai palielinātu to efektivitāti.

2018. gadā tika veikti ievērojami ieguldījumi IT sistēmās, kuru rezultātā tika uzlabotas esošās Bankas sistēmas, lai novērstu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un turpinātu attīstīt Bankas IT platformu, piedāvājot klientiem labākus, ātrākus un efektīvākus finanšu pakalpojumus. Pēdējā gada laikā vairāk nekā 1,3 milj. EUR tika ieguldīti Bankas tehnoloģiju attīstības projektos.

Būtiski ieguldījumi tika novirzīti arī Bankas darbinieku apmācībām un jaunu augsti kvalificētu speciālistu piesaistīšanai. Izmantojot dažādas mācību platformas, Bankas darbiniekiem tiek piedāvāta iespēja regulāri iepazīties ar labāko praksi NILLTFN jomā, izmaiņām regulējumā, kā arī ar vietējo un starptautisko ekspertu pieredzi.

2018. gada laikā Bankas komandai pievienojās 28 jaunie profesionāļi un kopējais darbinieku skaits sasniedza 224 cilvēkus, kas ir pārliecinošs pierādījums Bankas pastāvīgai izaugsmei un attīstībai. Bankas Valdes vārdā vēlamies pateikties visiem Bankas darbiniekiem par viņu neatlaidīgo darbu.

Ar lepnumu varam teikt, ka jau gandrīz 800 skolēnu ir absolvējuši Bankas finanšu lietpratības skolu JuniorBank. JuniorBank lekciju cikls iepazīstina bērnus un jauniešus ar Bankas darbību, tās piedāvātajiem pakalpojumiem, tehnoloģijām un speciālistu profesijām, kā arī iemāca veidot ģimenes budžetu un piedāvā apgūt uzņēmējdarbības pamatus.

Prioritātes 2019. gadam

Banku nozare vēl aizvien saskaras ar lieliem izaicinājumiem, kurus rada tehnoloģijās balstītās inovācijas, izmaiņas klientu vēlmēs, banku risku mazināšanas projekti un jaunas regulatīvās iniciatīvas. Bankas stratēģijā ir identificētas jomas, kurās varam būt konkurētspējīgi, un koncentrēt darbību uz tiem nišas produktiem, kuros Bankai ir plašas zināšanas un konkurētspējas priekšrocības. Banka turpinās izvērtēt visas iespējas nepārtraukti mainīgajā finanšu tirgū. Banka ir izstrādājusi vēl ambiciozākus līzinga, korporatīvās kreditēšanas, finanšu instrumentu un hipotekāro kredītu pārdošanas plānus 2019. gadam, un mēs smagi strādājam, lai sasniegtu šos izvirzītos mērķus.

Bankas mērķi 2019. gadam ir turpināt paaugstināt esošo klientu aktivitāti, palielināt vietējo klientu bāzi, piesaistot jaunus klientus, stiprināt Bankas korespondentattiecības, vienlaikus piedāvājot jaunus un uzlabotus pakalpojumus, kas atbilst mūsu klientu vēlmēm un vajadzībām. 2019. gadā Banka turpinās ieguldīt ievērojamus resursus inovācijās un jaunu tehnoloģiju izstrādē. 2019. gadā Banka plāno atjaunojot un izstrādājot jaunus sakaru kanālus, aptverot jaunas tehnoloģijas un inovācijas, uzlabojot mobilo risinājumu visiem pakalpojumiem un modernizējot attālināto piekļuvi, tādējādi padarot Banku un tās piedāvātos pakalpojumus tās lietotājiem draudzīgākus un pieejamus 24 stundas diennaktī. Jaunā Bankas internetbanka tika palaista 2019. gada martā. Tā piedāvā klientiem jaunas attālinātās kontu pārvaldīšanas iespējas, padarot Bankas pakalpojumus ērtākus un pieejamākus. Bankas galvenais mērķis bija izveidot saviem klientiem viegli lietojamu un draudzīgu internetbanku. Esam pārliecināti, ka jaunās internetbankas lietošana būs daudz vienkāršāka un ērtāka gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Banka turpinās pagājušajā gadā aizsākto darbības virzienu, pastiprināti pievēršot uzmanību vietējo klientu un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) apkalpošanai. Šobrīd Latvijas ekonomika ir viena no straujāk augošajām ekonomikām Eiropā, un mazie un vidējie uzņēmumi ir IKP pieauguma virzītājspēks, tādēļ Bankas pienākums ir palīdzēt šim segmentam ar finansējumu, vienlaikus arī piedāvājot tam pilnu bankas pakalpojumu klāstu.

Mēs ceram turpināt veiksmīgi attīstīt Banku 2019. gadā. Pateicamies mūsu akcionāriem un klientiem par viņu lojalitāti un nepārtraukto atbalstu. Mēs esam pateicīgi mūsu klientiem un sadarbības partneriem, kuri turpina iedvesmot mūs nepārtraukti meklēt jaunus inovatīvus risinājumus. 2019. gadā Banka turpinās pielāgoties pārmaiņām finanšu tirgos un banku sektorā, un esam pārliecināti, ka spēsim turpināt stiprināt Bankas pozīciju tirgū un attiecībās ar saviem klientiem.

Dalies: