Loterijas noteikumi

Loterijas atļaujas № 5710

Ar prieku paziņojam par AS “PrivatBank” rīkotās Pakalpojumu loterijas №5710 noslēgšanos

Sakarā ar loterijā laimējušu personu noteikšanas noslēgšanos 2019. gada 17. jūnijā, mēs ar prieku Jums paziņojam loterijas uzvarētājus – Igoru Samonovu un Andreju Taraseviču – kas katrs ir ieguvis laimesta balvu – ceļojuma dāvanu karti no tūrisma aģentūras AS “Alīda Tūrs” (reģ. Nr. 40003285204) 500,00 EUR (pieci simti euro) vērtībā ar derīguma termiņu līdz 2020. gada 17. jūnijam (ieskaitot).

Laimestu iespējams saņemt AS “PrivatBank” birojā Muitas ielā 1, Rīgā.

Apsveicam uzvarētājus un novēlam Jums brīnišķīgus iespaidus!


AS “PrivatBank”
Pakalpojumu loterijas №5710 noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:
AS “PrivatBank”, vienotais reģ. Nr. 50003086271, Muitas iela 1, Rīga, LV-1134, Latvija.
1.2. Loterijas norises teritorija: Latvijas Republika.
1.3. Loterijas norises laiks:
1.3.1. Loterijas norises periods ir no 2019. gada 20.maija plkst.09:00 līdz 2019.gada 20. jūnijam plkst. 17:30;
1.3.2. Loterijā piedalās Patēriņa kredīta līgumi, kas noslēgti laika periodā no 2019.gada 20. maija plkst.09:00 līdz 2019. gada 17. jūnijam plkst. 17:00;
1.3.3. Loterijas laimestu ieguvēju izlozes:
1.3.3.1. Galveno balvu izloze notiks 2019. gada 17. jūnijā, plkst. 17:30;
1.3.3.2. Loterijas laimētāju paziņošana notiks līdz 2019. gada 20. jūnijam plkst. 17:30;
1.3.3.3. Loterijas laimestu izsniegšana notiks līdz 2019.gada 17.jūlijam plkst. 17:00.

2. Laimestu fonds
2.1. Loterijas laimestu fondu veido 2 (divas) balvas – ceļojuma dāvanu karte no tūrisma aģentūras AS “Alīda Tūrs” (reģ. Nr. 40003285204) 500,00 EUR (pieci simti euro) vērtībā ar derīguma termiņu līdz 2020. gada 17. jūnijam (ieskaitot).
2.2. Loterijas laimestu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro).

3. Prognozētais dalībnieku skaits:
3.1. Prognozētais kopējais loterijas dalībnieku skaits ir 100 (viens simts), no kuriem tiks izlozēti 2 (divi) laimētāji.

4. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi
4.1. Loterijā piedalās:
4.1.1. Pakalpojuma sniedzēja esošie un potenciālie Klienti – fiziskas personas, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:
4.1.1.1. saņemta Klienta piekrišana par piedalīšanos loterijā un datu apstrādei laimēto personu noteikšanai;
4.1.1.2. no 2019. gada 20. maija līdz 2019.gada 17. jūnijam plkst. 17:00 (ieskaitot) ir noslēgts PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS.
4.2. Loterijā nav tiesīgi piedalīties Pakalpojuma sniedzēja (AS “PrivatBank”) un ar to saistīto uzņēmumu darbinieki. Darba tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā loterijas norises laikā ar iepriekš minētajiem darba devējiem, attiecīgās personas iegūst tiesības kļūt par Loterijas dalībniekiem un piedalīties Loterijā saskaņā ar šiem Noteikumiem
4.3. Ar PATĒRIŅA KREDĪTA noformēšanas nosacījumiem var iepazīties Pakalpojuma sniedzēja (AS “PrivatBank”) mājas lapā www.privatbank.lv vai jebkurā tā filiālē.
4.4. Ja Loterijas dalībnieks nevēlas piedalīties loterijā viņam ir iespēja atteikties no dalības par to paziņojot Pakalpojuma sniedzējam, iesniedzot rakstisku paziņojumu Muitas ielā 1, Rīgā, LV-1134, vai nosūtot atteikumu par piedalīšanos attālinātās konta pārvaldīšanas sistēmā (Internetbankā) un/vai uz e-pastu welcome@privatbank.lv un/vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80001515 (šajā gadījumā Klients tiks autentificēts, ievērojot Pakalpojuma sniedzēja noteikumus par Klienta autentifikāciju).
4.5. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
4.5.1. izdevumi dalībai loterijā nav paredzēti.

5. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība
5.1. Loterijas laimesta ieguvēji tiks noteikti 1 (vienā) izlozē, izlozējot divus laimestus.
5.2. Izloze notiks 2019.gada 17. jūnijā AS “PrivatBank”, Muitas ielā 1, Rīgā, plkst. 17.30., Pakalpojuma sniedzēja izveidotai komisijai 3 darbinieku sastāvā, turpmāk Komisija, izmantojot loteriju programmatūru „Random.org”, izvelkot no Loteriju dalībniekiem divus laimētājus.
5.3. Izlozes norise tiek protokolēta. Komisija protokolā norāda laimējušās personas vārdu, uzvārdu, bāzes numuru, PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMA datumu un numuru.
5.4. Papildus izlozē, ievērojot Noteikumu 5.2. un 5.3. punkta nosacījumus, tiks noteiktas 2 (divas) rezerves laimējušās personas, kuras netiks publicētas. Rezerves laimējušās personas pretendē uz laimestu gadījumā, ja tiks konstatēts, ka loterijas laimesta ieguvēji ir Noteikumu 4.2.punktā minētās personas un/vai Loterijas dalībnieks atteiksies no laimesta un/vai Noteikumos noteiktajā termiņā neieradīsies saņemt laimestu. Loterijā laimējušās personas tiks publicētas AS “PrivatBank” mājas lapā www.privatbank.lv un AS “PrivatBank” Facebook lapā 3 (triju) darba dienu laikā pēc izlozes, t.i. līdz 2019.gada 20. jūnijam (ieskaitot), norādot laimējušās personas bāzes numuru un PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMA datumu un numuru. Pakalpojuma sniedzēja pārstāvis personīgi sazināsies ar laimējušajām personām 3 (triju) darba dienu laikā pēc izlozes.

6. Laimesta saņemšana
6.1. Loterijas dalībnieks, kurš būs laimējis izlozē Noteikumu 2.1. punktā norādīto laimestu, varēs to saņemt līdz 2019. gada 17. jūlijam plkst. 18:00, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pakalpojuma sniedzēja (AS “PrivatBank”) ēkā Muitas ielā 1, Rīgā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un/vai pilnvaru un parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā jānorāda saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, kā arī laimesta nosaukums un vērtība.
6.2. Laimestu saņemšana var radīt personām šādus papildu izdevumus:
6.2.1. maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu;
6.2.2. citi izdevumi, kas atkarīgi no Loterijas dalībnieka individuālās situācijas;
6.2.3. Pakalpojuma sniedzējs nekompensē laimējušai personai izdevumus, kas var rasties laimesta saņemšanai.
6.3. Visus ar laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus sedz Pakalpojuma sniedzējs.
6.4. Ja persona, kura laimējusi Noteikumu 2.1. punktā norādīto laimestu, no tā atteiksies un/vai nebūs ieradusies saņemt to Noteikumu 6.1.punktā noteiktajā termiņā un/vai tiks konstatēts, ka loterijas laimesta ieguvējs ir Noteikumu 4.2.punktā minētā persona, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs laimestu anulēt un atdot to rezerves laimējušai personai (Noteikumu 5.4.punkts), ievērojot Noteikumos noteikto kārtību.

7. Kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas
7.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 17. septembrim, iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam – Muitas ielā 1, Rīgā, LV-1134, vai Internetbankā, rakstisku pretenziju, kurā norāda iebildumus, to pamatojumu un pievieno dokumentus, uz kuriem ir atsauce pretenzijā. Pakalpojuma sniedzējs pretenziju izskatīs un Loterijas dalībniekam sniegs atbildi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

8. Personas datu apstrāde
8.1. Loterijas nodrošināšanai, AS “PrivatBank” veiks šādu personas datu apstrādi: Informācija par Patēriņa kredīta līgumiem tiks apstrādāta, ar mērķi identificēt personas, kas kvalificējas izlozēm, kā arī nodrošinātu loterijas izpildi atbilstoši šiem noteikumiem.

9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Izložu un azartspēļu inspekcijas apstiprinātie loterijas noteikumi ir publiskoti AS “PrivatBank” mājas lapā www.privatbank.lv