Fjūčeri

Droši sakari ar PrivatBank speciālistiem Jums ļaus maksimāli ātri noslēgt darījumus fjūčersu un valūtus tirgos.

Kas ir nākotnes darījums?

Nākotnes darījums jeb fjūčeru darījums (angliski - futures) ir līgums, kura ietvaros darījuma pusēm ir pienākums pirkt vai pārdot preci (finanšu instrumentu) par noteiktu cenu noteiktā nākotnes datumā. Ir jāsaprot, ka darījuma ietvaros nenotiek faktiska apmaiņa ar finanšu instrumentiem, taču nākotnes līguma parakstīšana uzliek pusēm par pienākumu minētajos termiņos izpildīt līguma noteikumus.

Finanšu instrumentu konta atvēršana un tirdzniecības uzsākšana

Lai kļūtu par starptautisko finanšu un preču tirgu dalībnieku un tirgotos ar preču un valūtu nākotnes līgumiem ar daļēju nodrošinājumu, Jums nepieciešams:
1. Atvērt norēķinu kontu un finanšu instrumentu kontu PrivatBank.
2. No sava norēķinu konta pārskaitīt uz finanšu instrumentu kontu summu minimālā drošības depozīta apmērā (vai lielāku suumu). No šī brīža Jūsu finanšu instrumentu konts ir aktivizēts.

Sākotnējais drošības depozīts ir Jūsu sākuma kapitāls tirdzniecības uzsākšanai. Veicot darījumus starptautiskajos tirgos, Jūs no saviem līdzekļiem apmaksāsiet tikai daļu darījumu vērtības, pārējo summu Jūs saņemsiet kredīta veidā. Šāds kredīts tiek saukts par "kredītplecu".

Finanšu instrumenti

AS “PrivatBank” veic darījumus ar šādiem finanšu instrumentu veidiem:

  • lauksaimniecības precēm (kvieši, kukurūza, auzas, rīsi, kafija, cukurs, kakao, liellopu gaļa, cūkgaļa);
  • metāliem (platīns, zelts, niķelis, cinks, svins, alva, alumīnijs, varš, pallādijs);
  • energonesējiem (gāze, mazuts, nafta, cietais kurināmais, aviācijas degviela u. c.);
  • valūtām – visām FOREX tirgū pārstāvētajām valūtām.

Tirdzniecības platformas un darījumu veidi

AS “PrivatBank” klienti var slēgt darījumus šādās pasaules tirdzniecības platformās un tirgos:

  • Chicago Mercantile Exchange (CMEGROUP);
  • London Inter Continental Exchange (ICE);
  • London Metal Exchange (LME);
  • starptautiskajā valūtas tirgū FOREX.

Operācijas ar daļēju nodrošinājumu nākotnes darījumu un valūtu tirgos

Tirdzniecība ar daļēju nodrošinājumu starptautiskajos finanšu un preču tirgos tiek veikta, izmantojot kredītplecu un drošības depozītu - Jūs no saviem līdzekļiem apmaksāsiet tikai daļu darījuma vērtības, iemaksājot sākotnējo nodrošinājumu (initial margin).

Pārējā darījuma summa precēs vai valūtā Jums tiek izsniegta bezprocentu aizdevuma veidā. Jūs varat pārdot aizdoto preci un par kredīta līdzekļiem iegādāties sev vajadzīgo preci. Operācijas ar daļēju nodrošinājumu preču un valūtas nākotnes darījumu tirgos ir viens no pieejamākajiem biznesa veidiem.

PrivatBank veic tūlītēju aktīvi tirgoto preču un valūtas nākotnes darījumu kreditēšanu. Ar salīdzinoši nelielu sākuma kapitālu Jūs varat veikt darījumus, kuri daudzkārt pārsniedz Jūsu sākotnējā kapitāla vērtību.

Starptautiskajos finanšu un preču tirgos veiksmīgi darbojas laika gaitā pārbaudīts biznesa likums: vairāk ieguldīsi, vairāk nopelnīsi.

Preču un finanšu risku ierobežošanas iespējas

Risku ierobežošana ir pozīcijas nodrošināšana, kas ļauj izvairīties no preču un finanšu riskiem, kuri ir saistīti ar nelabvēlīgām cenu izmaiņām pasaules tirgos.

Potenciālo zaudējumu riska samazināšana notiek, fiksējot nākotnē pērkamo vai pārdodamo preču un valūtu pašreizējo vērtību.

Piemēram, nākotnes darījuma līgums tiek iepriekš nopirkts vai pārdots par noteiktu cenu (tiek fiksēta pašreizējā vērtība), bet pērkot vai pārdodot reālu preci, ar nākotnes darījuma līgumu atvērtā pozīcija tiek slēgta.

Priekšrocības

Risku ierobežošana ir izdevīga, tādēļ ka tiek izmantots tikai daļējs kopējās darījuma vērtības nodrošinājums (initial margin), tā vērtība ir vairākas reizes zemāka par nodrošināmā darījuma vērtību, turklāt risku ierobežošanu var veikt gan atsevišķiem darījumiem, gan veselām finanšu plūsmām.

Risku ierobežošanas brīdī ir zināma precīza cena, turklāt jebkuras cenu svārstības reālo preču tirgū kompensē cenu kustība nākotnes darījumu tirgū. Līdz ar to peļņas un zaudējumu summas finanšu instrumentu kontā un reālo preču tirgū vienmēr savstarpēji kompensēs cita citu, tādējādi ļaujot saglabāt Jūsu līdzekļus.

Risku ierobežošana ļauj pabeigt finanšu ciklu līdz visu tajā ietilpstošo darījumu faktiskajai pabeigšanai, proti, iepriekš noteikt cenas un aprēķināt peļņu. Līdz ar to uzņēmēji var koncentrēties uz galvenajiem savas darbības aspektiem.

Jebkura fiziska vai juridiska persona, atverot PrivatBank norēķinu kontu un finanšu instrumentu kontu, var izmantot risku ierobežošanas priekšrocības un paplašināt savas iespējas.

Spekulācijas starptautiskajos finanšu un preču tirgos

Iespēja saņemt peļņu no spekulatīviem darījumiem starptautiskajos finanšu un preču tirgos šodien ir pieejama praktiski katram investoram, kurš vēlas nopelnīt uz pasaules cenu svārstību rēķina.

Pamatojoties uz tirgus uzvedības prognozēm, ar spekulatīvu tirdzniecību starptautiskajos tirgos ir iespējams nopelnīt gan uz cenu pieauguma, gan to pazemināšanās rēķina.

Tirdzniecība ar nākotnes darījumiem un valūtām īsajās pozīcijās, izmantojot drošības depozītu, ļauj klientam jebkurā brīdī aizņemties trūkstošo preci vai valūtu, pārdot to, bet vēlāk to atpirkt un atdot (slēgt pozīciju), nopelnot uz negatīvu cenas izmaiņu rēķina, turklāt darījumā ir iesaistīta tikai neliela daļa kopējās darījuma summas.

Spekulācijas ar kredītpleca izmantošanu ir ļoti efektīvas, jo dod iespēju ilgstoši turēt atvērtas lielas pozīcijas tirgū, tādējādi izbrīvējot ievērojamu līdzekļu daudzumu.

Riski

Risks ir nelabvēlīgu notikumu iestāšanas varbūtība, kā rezultātā tiek zaudēta investīciju ieguldījumu vērtības daļa vai arī visa investīciju ieguldījumu vērtība. Riska būtība var iekļaut sevī plašāku jēdzienu, kas neaprobežojas tikai ar pašu investīciju kapitāla zaudēšanu, bet var radīt zaudējumus arī citiem saimnieciskās darbības subjektiem, kuri ir iesaistīti subjekta, t. i. riska avota, darbībā.

AS “PrivatBank” uzskata par nepieciešamu informēt klientus par riskiem, kas rodas, ieguldot pašu līdzekļus.

Kredītrisks – līdzekļu zaudēšanas risks, ja aizņēmējs (emitents) neizpilda savas saistības pret kreditoru.

Valsts risks – līdzekļu zaudēšanas risks, ja valstī iestājas nelabvēlīgi notikumi, kuri ietekmē politisko un ekonomisko konjunktūru, kas, savukārt, iespaido valstī strādājošos uzņēmumus un organizācijas.

Likumdošanas risks – valsts likumu izmaiņu risks, tiesību aktu izmaiņas vai jaunu tiesību aktu pieņemšana, kas var būtiski ietekmēt saimnieciskās darbības subjektus valstī vai ārējos investorus.

Tirgus likviditātes risks – risks, ka darījums netiks izpildīts pilnā apjomā un/vai par pieņemamām cenām.

Operacionālais risks – līdzekļu pilnas vai daļējas zaudēšanas risks iekšējo procesu nepilnības vai neatbilstības, cilvēku kļūdu, krāpniecības, sistēmu kļūmju dēļ.

Stratēģiskais risks – līdzekļu zaudēšanas risks nepareizu investīciju lēmumu rezultātā.

Tirgus risks – līdzekļu zaudēšanas risks aktīva tirgus vērtības izmaiņu rezultātā.

Procentu likmju risks – līdzekļu zaudēšanas risks procentu likmju nelabvēlīgu izmaiņu rezultātā.

Valūtas risks – līdzekļu zaudēšanas risks valūtu kursu nelabvēlīgu izmaiņu rezultātā.

Ņemot vērā, ka fjūčeri ir finanšu instrumenti, ar kuriem tiek veikta daļēja darījuma finansēšana, par galveno ieguldīšanas fjūčeros risku tiek uzskatīta garantijas depozīta daļēja vai pilnīga zaudēšana.