Finanšu pārskati

Bankas un tās meitas sabiedrību konsolidētie finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pēc darbības turpināšanas principa, kā arī saskaņā ar attiecīgajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un sniedz skaidru ainu par Bankas un tās meitas sabiedrību darbību.

Bankas padome un valde ir atbildīga par Bankas un tās meitas sabiedrību Konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu un apstiprināšanu.


Aktualizētā informācija saistībā ar 08.03.2022. AS “PrivatBank” Vadības ziņojumā norādīto

Informējam, ka Bankas vadības 08.03.2022. ziņojumā (2021. gada pārskata un konsolidētā gada pārskata 3.-5.lpp.) minētais stratēģiskais investors nav ieguvis nepieciešamās atļaujas būtiskas līdzdalības iegūšanai Bankā, līdz ar to Vadības ziņojumā norādītā informācija attiecībā uz stratēģiskā investora piesaisti ir zaudējusi savu aktualitāti.

Bankas Valde
2022. gada 25. maijā