Finanšu pārskati

Bankas un tās meitas sabiedrību konsolidētie finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pēc darbības turpināšanas principa, kā arī saskaņā ar attiecīgajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un sniedz skaidru ainu par Bankas un tās meitas sabiedrību darbību.

Bankas padome un valde ir atbildīga par Bankas un tās meitas sabiedrību Konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu un apstiprināšanu.

Šogad Bankas auditētais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu tiks publicēts 2019. gada maijā, vēlāk par noteikto laiku (līdz 31. martam). Banka par šo ir informējusi regulatoru un akcionārus.