Finanšu pārskati

Bankas un tās meitas sabiedrību konsolidētie finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pēc darbības turpināšanas principa, kā arī saskaņā ar attiecīgajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un sniedz skaidru ainu par Bankas un tās meitas sabiedrību darbību.

Bankas padome un valde ir atbildīga par Bankas un tās meitas sabiedrību Konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu un apstiprināšanu.