Pretendenta informēšana par personas datu apstrādi AS “PrivatBank”

Šī informācija tiek sniegta saistībā ar Personas datu apstrādi personāla atlases procesā. Tad, kad Jūs sūtat savu CV, pieteikuma vēstuli, vai citu informāciju par sevi atlases procesam, datu pārzinis Jūsu personas datu apstrādei ir AS “PrivatBank” (turpmāk – Banka), Muitas iela 1, LV-1134, tālrunis 80001515, e-pasts: welcome@privatbank.lv.

Personas datu, ko Jūs sniedzat Bankai personāla atlases nolūkos (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (tajā skaitā, mobila tālruņa numurs, adrese un e-pasts), izglītības un nodarbinātības dati, informācija, ko var sniegt tiesībaizsardzības iestādes (tajā skaitā, atsevišķos gadījumos dati par sodāmību un pārkāpumiem), kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai nepieciešama darba un/vai amata pienākumu veikšanai), apstrādes mērķis ir: pretendenta atbilstības izvērtēšana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: darba līguma noslēgšana vai pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Darba likumu, Kredītiestāžu likumu, FKTK noteikumiem).

Personas datu saņēmēji: Jūsu Personas dati var tikt nodoti tikai atlases procesā iesaistītajām personām.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīva likuma un Bankas lietu nomenklatūrā noteikto.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt labot vai dzēst neprecīzus datus, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu un iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar Bankā iecelto Datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu datu_specialists@privatbank.lv, vai pa tālruni 8000 1515.

Brīvprātīga pieteikuma dokumentu iesniegšana tiek uzskatīta par jūsu piekrišanu savu personas datu apstrādei personāla atlases nolūkos.

Vairāk informācijas Bankas personas datu apstrādes noteikumos (Privātuma politika).