Patēriņa kredīts pieteikums

Kredīta apjoms

 • 500 €
 • 2 000 €
 • 3 000 €
 • 4 000 €
 • 5 000 €
 • 6 000 €
 • 7 000 €
 • 8 000 €
 • 9 000 €
 • 10 000 €

Termiņš

12 mēneši
 • 12 mēn
 • 24 mēn
 • 36 mēn
 • 48 mēn
 • 60 mēn
 • 72 mēn
 • 84 mēn

Procentu likme

9 %
 • 9%
 • 13%
 • 17%
 • 21%
 • 25%
Skatīt maksājuma grafiku
 • Summa, kuru klients saņem
 • Mēneša maksājums
 • Samaksātā summa perioda beigās:
 • Komisijas maksa par kredīta piešķiršanu un izsniegšanu
 • GPL

Rezultāts ir informatīvs un veikts, balstoties uz aptuvenu aprēķinu.Maksājuma kārtas numurs Atlikušais maksājums (EUR) Ikmēneša maksājums (EUR) Pamatmaksājums EUR Procentu maksājums EUR

-->

Piekrītu, ka AS "PrivatBank", reģ. numurs 50003086271, jur.adrese: Muitas iela 1, LV-1134, Rīga, Latvija (Banka), ir tiesīga: 1) veikt manu personas datu apstrādi, tajā skaitā, pieprasīt, saņemt un apstrādāt manus personas datus no jebkurām trešajām personām un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotām datu bāzēm, ja tas ir nepieciešams Bankas darījumu un līgumisko attiecību nodibināšanai un uzturēšanai ar mani; 2) nodot Bankas rīcībā esošos manus personas datus, ziņas par maniem kontiem un darījumiem trešajām personām, kuras sniedz Bankai pakalpojumus, pārstāv Bankas intereses un/vai ar kurām Banka citādi sadarbojas tās darbības nodrošināšanā, tajā skaitā Bankas meitas uzņēmumiem.

Piekrītu, ka gadījumā, ja būs nepieciešama manas kredītspējas novērtēšana un apliecinājums kredīta piešķiršanai, privātās un publiskās datubāzes, ar kurām sadarbojas Banka, sniegs izziņu Bankai ar informāciju par manām kredītsaistībām un to izpildi. Datubāzes: Kredītinformācijas birojs, licencētu parādu piedziņas uzņēmumi: „Creditreform Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāze, citas publiskās un privātās datubāzes.

Atļauju Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniegt manus personas datus - informāciju par maniem kā nodokļu maksātāja bruto ienākumiem līdz datu pieprasīšanas dienai, t.sk.:
 • par iepriekšējo taksācijas gadu;
 • par kārtējo taksācijas gadu (no gada sākuma).
 • Datu izmantošanas mērķis: veikt kredīta ņēmēja kredītspējas izvērtēšanu pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas, kā arī visā kreditēšanas līguma darbības laikā, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām.

  Piekrītu saņemt ziņojumus un Bankas komerciālos piedāvājumos pa e-pastu vai īsziņās uz šajā pieteikumā norādīto e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru.

  Ar šo apstiprinu, ka es esmu iepazinies(-usies) ar AS “PrivatBank” (Bankas) Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas Cenrādi un piekrītu tiem. Bankas Vispārējie darījumu noteikumi ir pieejami Bankas tīmekļa vietnē www.privatbank.lv.
  Es apņemos ievērot Bankas Vispārējo darījumu noteikumu prasības, kā arī regulāri iepazīties ar to izmaiņām Bankas tīmekļa vietnē www.privatbank.lv. Apliecinu, ka manas darbības ir likumīgas, un manos Bankas kontos ienākošo naudas līdzekļu izcelsme ir legāla.
  Bankas konti un Bankas sniegtie pakalpojumi netiks izmantoti pretlikumīgiem mērķiem; tostarp apņemos neveikt nekādas darbības un operācijas, kuru mērķis ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai terorisma finansēšana.
  Es neplānoju veikt darījumus un izmantot Bankas kontus trešo personu uzdevumā vai trešo personu interesēs.
  Ar šo apstiprinu, ka es pats(-i) esmu patiesais(-ā) labuma guvējs(-a). Apliecinu, ka šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Apliecinu, ka apzinos atbildību, kas iestājas, sniedzot nepatieso vai nepilnīgo informāciju. Apņemos rakstveidā informēt Banku par jebkurām izmaiņām.

  AS "PrivatBank" personas datu apstrādes noteikumi.